Vásárlási feltételek


Regisztráció
Ön regisztráció nélkül is szabadon nézelődhet és válogathat webshopunkban, A vásárláshoz azonban regisztráció szükséges. A regisztráció ingyenes és nem jár kötelezettségekkel. A regisztrációhoz néhány személyes adat és egy jelszó megadása szükséges. Megadott személyes adatainak helyességét ellenőrizheti. Erre szolgál az adatok jóváhagyása gomb. Ha az adatot nem hagyja jóvá, módjában áll az adott ablakban Ön által feltüntetett valamennyi adatot törölni vagy javítani. Az elküldött megrendelés a korábban megadott adatokat tartalmazza, melyet az elküldést követően már nem lehet javítani.

Az azonosító és a jelszó megadása azt jelenti, hogy a regisztráció útján nyilvántartásba vett természetes személy személyesen, illetve jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság (szervezet) képviselője a szervezet nevében jár el a vásárlás során.

Tájékoztatjuk, hogy a regisztráció megtörténte egyben azt is jelenti, hogy Ön elfogadta a vásárlás valamennyi jogszabályi és egyéb feltételét. Kérjük, hogy regisztrálását ezen tájékoztatás tudomásul vételét követően indítsa.

Bejelentkezés
A regisztrációt követően már bármikor személyes azonosítója és jelszava megadásával tud bejelentkezni.

Termékek, árak
A webshopban megtalálható valamennyi terméket megvásárolhatja online. A termék ismertetőjénél megtalálja a termék paramétereit és árát is, amely a magyarországi házhozszállítás költségeit nem tartalmazza. A házhozszállítás költsége minden esetben 1.100,- Ft (csomagolással együtt).
A feltüntetett árak bruttó árak és forintban (HUF) értendők.

Megrendelés, a szerződés létrejötte
Kérjük, hogy a kiválasztott termékeket helyezze a kosarába.

A kosár tartalmát szabadon változtathatja. Kérjük, ellenőrizze a kosárba helyezett termékeket és annak árait is.

Ha az ellenőrzést követően megtöltött kosarát "rákattintással" elküldi, a kosárban lévő valamennyi terméket megrendeli.

A bevitt adatokat a megrendeléskor is, azok elküldése előtt javíthatja. Erre szolgál az adatok jóváhagyása. Ha az adatot nem hagyja jóvá, módjában áll az adott ablakban Ön által feltüntetett valamennyi adatot törölni vagy javítani. Az adott megrendelés elküldött adatai az elküldést követően már nem javíthatók. Új megrendelés során adatait természetesen módosíthatja. Bár regisztrált adatait tartósan, bejelentkezését és megrendelését a házhozszállítástól számított egy évig rögzítjük (adatvédelem), a szerződés nem tekinthető írásba foglaltnak.

Megrendeléseiket folyamatosan fogadjuk és következő munkanapon dolgozzuk fel. Az elküldött, kiválasztott termékekkel megrakott kosár (megrendelés) megérkezését a webshop vásárlást támogató rendszer automatikusan, elektronikus levél útján visszajelzi. A visszajelzés még nem jelenti a megrendelés elfogadását.

Ezt követően Vevőszolgálati munkatársunk e-mailen visszaigazolja megrendelését. Ilyenkor a megrendelés feltételeit munkatársunknak már nem áll módjában módosítani. A visszaigazolásig a megrendelés nem vonható vissza.

A visszaigazolás megtörténtével, Ön (illetve az Ön által képviselt szervezet) és a Fotokerámia Kft. között létrejön a szerződés.

Az Önök megrendelését írásbeli szerződésként kezeljük, nyilvántartásba vesszük, onnan visszakereshető, nyelvezete magyar.

A szerződés nyelve, az alkalmazandó jog
A szerződés magyar nyelven jön létre és rá a magyar jog az irányadó.

Az ár megfizetése
A fizetés utánvéttel történik, ez azt jelenti, hogy a megrendelést követően az Ön részére számlát állítunk ki, melynek kiegyenlítését futárunknál tudja megtenni.

Garancia, szavatosság, jótállás
Minden termékünkre örök élet garanciát vállalunk! Célunk, hogy vásárlóink elvárásait túlteljesítsük, különös figyelmet fordítva az esetleges reklamációkra. Ennek szellemében minden problémás esetet a lehetőség szerint a legrövidebb idő alatt feszültségmentesen oldunk meg.

A forgalmazott termékek szavatosságának és jótállásának feltételeit, úgymint: hibás teljesítés esetén a felek jogviszonyára a Ptk. 305.§., 306.§. , 307.§. , 308.§. , 309.§. , 310.§. , és 311.§.-ai az irányadók.

A Ptk. 305.§. (1) bek. szerint: olyan szerződés alapján, amelyben a felek kölcsönös szolgáltatásokkal tartoznak, a kötelezett hibásan teljesít, ha a szolgáltatott dolog nem felel meg a törvényes, vagy a szerződésben meghatározott tulajdonságoknak. A (2). bek. szerint a kötelezett felel ( szavatol ) azért, hogy a szolgáltatott dologban a teljesítéskor megvannak a törvényben és a szerződésben meghatározott tulajdonságok ( kellékszavatosság ) . A Ptk. 306. §. (1) . bek. szerint hibás teljesítés esetén a jogosult választása szerint kijavítást, vagy megfelelő árleszállítást kérhet. A Ptk. 307.§. (1). bek. szerint: ha a kötelezett a dolog kijavítását megfelelő határidőre nem vállalja, vagy nem végzi el, a jogosult a hibát a kötelezett költségére maga kijavíthatja, vagy mással kijavíttathatja. A Ptk. 308. §. (1). bek. szerint a jogosult a teljesítéstől számított hat hónapos elévülési idő alatt érvényesítheti szavatossági jogait. A Ptk. 310. §. szerint a szavatossági jogainak érvényesítésén kívül a jogosult a hibás teljesítésből eredő kárának megtérítését is követelheti. Valamennyi idézett joghely ( §) valamennyi bekezdésével együttesen alkalmazandó.

A felek jogviszonyára kötelezőnek kell tekinteni az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. ( IX.22.) Korm. sz. rendelet valamennyi rendelkezését, valamint az ahhoz kapcsolódó mellékletet.

A tévesztett, ill. hibás termékeket amennyiben a termék sértetlen ezt vevőszolgálatunkon (info@fotokeramia.hu) közölheti. Az átvételkor közölt kifogás esetén cégünk a megrendelt terméket 30 napon belül visszavásárolja.

Az üzlet által forgalmazott árukra az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) Korm. sz. rendelet előírásai vonatkoznak. Főbb rendelkezéseiben:
A jótállási kötelezettség teljesítése a forgalmazót ( az üzletet ) terheli. A jótállás időtaratama 1 ( egy ) év. A jótállási határidő akkor kezdődik, amikor a fogyasztó a cikket átvette, vagy üzembe helyezés esetén az üzembe helyezés napján.
Az üzlet köteles a vásárolt cikkel együtt - külön kérés nélkül - a jótállási jegyet átadni, amelyen közérthető, magyar nyelven fel kell tuntetni:
- a forgalmazó nevét és címét
- a fogyasztási cikk megnevezését, típusát, gyártási számát és - ahol alkalmazható - az azonosításra alkalmas részeinek meghatározását.
- a gyártó és - külföldről származó termék esetén - az importáló nevét és címét
- a fogyasztót a jótállás alapján megillető jogokat, azok érvényesíthetőségének határidejét, helyét és feltételeit
- a vásárlás vagy üzemhelyezés időpontját
A jótállási igény a jótállási jeggyel érvényesíthető.
Az itt nem részletezett kérdésekben a fentebbi jogszabály rendelkezései értelemszerűen alkalmazandók.

Elállás
A szerződéstől az áru átvételétől számított 8 munkanapon belül indokolás nélkül elállhat, ha az átvett, bontatlan terméket vissza tudja szolgáltatni. Ebben az esetben a Fotokerámia Kft. köteles az Ön által kifizetett összeget legkésőbb 30 napon belül visszafizetni. Az áru visszaszállításának költségei Önt terhelik. Az elállási jogra a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadók.

Járulékos költségek
Tájékoztatjuk a megrendelőt, hogy a szállítás és csomagolás költsége - értéktől függetlenül - egységesen 1.100.-Ft. azaz egyezer-egyszáz forint. A megrendelés regisztrálására és elfogadására csak abban az esetben kerül sor, ha a megrendelő a fentebbi költségekről szóló fentebbi tájékoztatásunkat a megrendelésben visszaigazolta. Ilyen visszaigazolás hiányában a regisztrálást nem fogadjuk el.

Személyes adatok kezelése
Az eladó birtokába került mindennemű személyes adatra vonatkozóan az általános adatvédelmi előírások az irányadóak. A személyes adatok felhasználása az Adatvédelmi törvény hatályos szabályozásának megfelelően történik.

Az eladó a vásárlók adatait kizárólag a vásárlás teljesítése, és a vásárlási feltételeinek későbbi bizonyításának érdekében, illetve a látogató által kért hírlevél rendelkezésre bocsátása érdekében tárolja, illetve használja fel.

Adatok átadása harmadik félnek csak és kizárólag abban az esetben fordulhat elő, ha a harmadik fél azt a vásárlás teljesítése érdekében, mint alvállalkozó a vásárlással összefüggő részfeladatának teljesítéséhez elengedhetetlenül szükséges módon fel kell, hogy használja és ebben az esetben is csak és kizárólag azon adatok átadásáról lehet szó, melyek a részfeladat teljesítéséhez elengedhetetlenül szükségesek (például a kiszállítást végző alvállalkozó esetében a szállítási cím és az átvételre jogosult személy nevének megadása). Az esetlegesen alkalmazott alvállalkozókra ugyanúgy kötelező érvényűek az Adatvédelmi törvény előírásai.

A felelősség korlátozása
Az eladó nem vállal semminemű felelősséget az fotokeramia.hu Internet Áruházhoz való csatlakozás során használt technikai (hardver, szoftver) és vagy kommunikációs (internet) infrastruktúra által okozott hibákért, kellemetlenségekért, közvetlen vagy közvetett károkért függetlenül attól, hogy az a szerver vagy a kliens oldali üzemszerű vagy rendkívüli, nem üzemszerű működésből adódott.

Az eladó fenntartja a jogot, hogy indoklás nélkül bármilyen információt bármikor megváltoztasson (beleértve a jelen üzletszabályzatot is), ami a fotokeramia.hu Internet Áruházban található, így a termékeket, azok leírását, a termékek alap vagy akciós árát. A fotokeramia.hu Internet Áruházzal kapcsolatos mindennemű információ hozzáférhető, így mindebből adódóan a mindenkori információk nem ismeretéből származó hibákért, kellemetlenségekért, közvetlen vagy közvetett károkért az eladó semmilyen felelősséget nem vállal.

A honlapunkon megjelenő adatokat és információkat törekszünk a lehető legnagyobb gondossággal, többszöri ellenőrzés mellett összeállítani illetve közölni. Ennek ellenére nem zárható ki annak lehetősége, hogy egyes esetekben szerkesztési vagy más ok folytán téves vagy hiányos adatok kerülnek honlapunkra. Tekintettel arra, hogy a honlapunkon elérhető információk csak tájékoztatásul szolgálnak, a Fotokerámia Kft. nem vállal felelősséget a honlapon megjelenő adatok, dokumentumok, információk, képek, ábrák, grafikonok és grafikák teljes pontosságáért és azért, hogy azok az Ön által szándékozott célra történő felhasználásra alkalmasak, így az ezzel kapcsolatos kockázat teljes mértékben Önt terheli.

Ennek megfelelően Fotokerámia Kft. nem vállal felelősséget semmilyen, az ezek felhasználása kapcsán esetlegesen Önnél keletkező bármilyen jellegű közvetett vagy közvetlen kárért, kiadásért illetve költségért, beleértve természetesen az adatvesztéssel kapcsolatos károkat és az elmaradt hasznot is.

Sajnos minden igyekezetünk ellenére előfordulhat, hogy egy termék ára esetleg téves, ebben az esetben az áru elküldése előtt egyeztetés végett telefonon (vagy e-mail-ben) egyeztetünk Önnel.

A távollevők között kötött szerződésekről a 17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet tartalmaz előírásokat.


Szállítási feltételek

Szállítási módok
A kosárban, a megrendelés előtt kiválaszthatja az Önnek legmegfelelőbb szállítási módot. Ezek az alábbiak lehetnek:

Házhozszállítás
A webshopban megrendelt termékeket jelenleg Magyarország területén szállítjuk házhoz. A kiszállítási díj 1.100 Ft, azaz egyezer-egyszáz forint. Ez a kiválasztott termék árához adódik a megrendelés véglegesítése során. A szállítási határidőt email-en egyeztetjük Önnel. A megrendelt termékeket futárszolgálaton keresztül szállítjuk ki. A futár a kézbesítés előtt telefonon felveszi Önnel a kapcsolatot időpont egyeztetés végett.
Kérjük, átvételkor ellenőrizze a küldemény csomagolásának sértetlenségét. Amennyiben valamilyen sérülést tapasztal, jelezze a kézbesítőnek.

Szállítási határidő
A rendelés napját követő 2 hét (gyártási idő) + 3 nap (szállítási idő), természetesen előzetes egyeztetést követően. Igény esetén későbbi szállítást is tudunk egyeztetni.


sdgdfg