Vásárlási feltételek

Az Általános Szolgáltatási Feltételek (továbbiakban ÁSZF) tartalmazzák Fotókerámia Kerámiatermékeket Gyártó és Forgalmazó Kft. (rövid cégnév: Fotókerámia Kft.) (8800 Nagykanizsa, Vörösmarty Mihály utca 26), [adószám:14815618-1-20]), mint szolgáltató (továbbiakban Szolgáltató) által üzemeltetett webáruház (www.fotokeramia.hu) használatára vonatkozó általános szerz?dési feltételeket. Kérjük, hogy csak akkor vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelez? érvény?nek tekinti magára nézve. Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre (nem min?sül írásba foglalt szerz?désnek), magatartási kódexre nem utal.

Az Eladó fenntartja azon jogát, hogy a jelen Általános Szerz?dési Feltételek egyoldalúan módosítsa. A módosítást követ? megrendelés a jelen ÁSZF és minden hatályos módosításának elfogadását jelenti.

Szolgáltató adatai (Ektv. és a Korm. rendelet 11. § (1) bekezdésének c) és d) pontjai alapján):

A szolgáltató neve: Fotókerámia Kerámiatermékeket Gyártó és Forgalmazó Kft. (Fotókerámia Kft.)

A szolgáltató székhelye: 8800 Nagykanizsa, Vörösmarty Mihály utca 26

A szolgáltató postacíme: 8800 Nagykanizsa, Vörösmarty Mihály utca 26

Cégjegyzékszáma: 20-09-069689

Adószáma: 14815618-1-20

A vállalkozást nyilvántartásba vev? szerv megnevezése: Zala Megyei Bíróság mint Cégbíróság

Telefon: +36 20 823 0197

Bankszámlaszám: 103000021046519049020010

A szerz?dés nyelve: magyar

Tárhely szolgáltató: Név: InfoNetfort Kft.

Cím: 7900 Szigetvár, Szent István ltp 17. IV/25. Telefon: +36-30/530-2953

E-mail: kapcsolat@netfort.hu Web: www.netfort.hu Adószám: 26648082-2-02

Cégjegyzékszám: 02 09 084205

Általános Szerz?dési Feltételekr?l szóló el?zetes tájékoztatás [Ektv. 5. § (2) bek. a) pont]

Felek

Eladó:

Fotókerámia Kft.

Székhely: 8800 Nagykanizsa, Vörösmarty Mihály utca 26 

Cégjegyzékszám: 20-09-069689

Adószám: 14815618-1-20 

Telefonszám: +36-20-823-0197

E-mail cím: fotokeramia@indamail.hu 

Vásárló :

A jelen ÁSZF alkalmazásában Vásárló az a természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkez? jogalany, aki korlátozás nélkül tehet jognyilatkozatot a jelen ÁSZF-fel érintett jogügyletek tekintetében és aki Megrendelést küld az Eladó irányába digitális képr?l vagy papírképr?l az Eladó által nyújtott szolgáltatás tekintetében.

Általános fogalmak

Termék : a Vásárló által a Megrendelésben megjelölt, az Eladó által nyújtandó szolgáltatások eredményeképpen leszállítandó termék(ek); 

Megrendelés : a Vásárló jelen szerinti, ajánlati kötöttséget eredményez? kifejezett és egyértelm? jognyilatkozata a kiválasztott szolgáltatások eredményeképpen leszállítandó termék(ek) megvásárlására vonatkozóan; 

Szerz?dés : a Vásárló és az Eladó között létrejött, a Termék adásvételére vonatkozó szerz?dés; 

Futár : a Eladó megbízásából eljáró futárszolgálat (jelenleg a GLS Hungary Kft.) képvisel?je/ alkalmazottja/ megbízottja; 

Saját fiók : a Vásárló által a www.fotokeramia.hu webshopba való regisztráció során létrehozott felhasználói fiók, mely a felhasználói fiók Vásárló általi megszüntetéséig tárolja a Vásárló alábbi személyes adatait, illetve korábbi Megrendeléseit: 

vezetéknév és keresztnév/egyéb jogalany neve 

jogi személy adószáma

e-mail cím 

jelszó 

számlázási cím adatok: ország, irányítószám, helység, utca, házszám 

telefonszám; 

Webshop : a http://www.fotokeramia.hu

Az ÁSZF hatálya

A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan kereskedelmi szolgáltatásra, amely a www.fotokeramia.hu oldalon (a továbbiakban: Weboldal) található elektronikus áruházon (a továbbiakban: Webáruház) keresztül történik. A jelen ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan kereskedelmi ügyletre Magyarország területén, amely a jelen szerz?désben meghatározott Felek között jön létre. A Webáruházban történ? vásárlást az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, információs társadalommal összefügg? szolgáltatások egyes kérdéseir?l szóló 2001. évi CVIII. törvény (”Ektv.”) szabályozza.

A SZERZ?DÉS LÉTREJÖTTE

A jelen ÁSZF az Eladó és az Ügyfél között létrejött a Szerz?dési feltételeket tartalmazza. A szerz?déshez szorosan kapcsolódó dokumentum az Eladó által kibocsátott számla.

 1. Egy rendelésnek a www.fotokeramia.hu oldalon történ? leadásával a Vásárló elfogadja azt a kommunikációs csatornát (telefon vagy e-mail), amelyen keresztül az Eladó a termék megrendelését lehet?vé teszi.

 2. A rendelés leadása után a Vásárlóhoz telefon vagy e- mail útján érkezett értesítés tájékoztató jelleg? és nem jelenti a Rendelés Eladó általi visszaigazolását.

Az Eladó fenntartja a jogot, hogy a Vásárló által leadott Rendelésben szerepl? mennyiségét?l kevesebbet igazoljon vissza. Err?l a Vásárlót az általa a felhasználói fiókjában megadott telefonszámon és/vagy e-mail címen értesíti. 

Az Eladó és Vásárló közötti Szerz?dés akkor jön létre:

Online rendelés esetén:

Amikor a Vásárló e-mail és/vagy SMS útján megkapja az Eladótól a Rendelés véglegesítésér?l/visszaigazolásáról szóló értesítést, azaz „folyamatban” státuszt kap a megrendelés. 

Amennyiben a Vásárló valótlan adatokat ad meg a véglegesített megrendelése során, a távollév? felek közötti szerz?dés nem jön létre. Az ilyen szerz?désekb?l ered?en mind az Üzemeltet?, mind az Eladó minden féle felel?sségét kizárja.

Levélben küldött megrendelés esetén:

Amikor az Eladó megkapja az Vev?t?l a Rendelés megbízását, azaz a levél átvételének napján.

Amennyiben a Vásárló valótlan adatokat ad meg megrendelése során, a távollév? felek közötti szerz?dés nem jön létre. Az ilyen szerz?désekb?l ered?en az Eladó minden féle felel?sségét kizárja.

AZ ONLINE ÉRTÉKESÍTÉSRE VONATKOZÓ SPECIÁLIS RENDELEZÉSEK

 1. A weboldalra bármely Felhasználó/Ügyfél beléphet. Az Üzemeltet? fenntartja a jogot, hogy az Ügyfélnek/Vásárlónak a Rendelés leadásához való jogosultságát és hozzáférését és/vagy valamely fizetési mód választását majd alkalmazását korlátozza, amennyiben az adott Ügyfél/Vásárló a www.fotokeramia.hu oldalon végzett tevékenységével veszélyeztetheti a weboldal zavartalan m?ködését és/vagy tevékenységével az Üzemeltet?nek/Eladónak kárt okozhat.

 2. Az Ügyfél az Eladóval kapcsolatba léphet a termék oldalán a „Kapcsolat” menüpontban feltüntetett elérhet?ségeken.

 3. A Weboldalon a Termékek ára forintban (HUF) értend? és tartalmazza az ÁFA-t, az esetlegesen választott fizetési mód díját, melyet vásárló az adott szolgáltatás igénybevétele esetén a Termék árán felül fizet.

 4. Az online fizetések (online bankkártyás fizetés vagy banki átutalás) esetében az Eladó nem felel a Vásárlónál felmerül? bármely olyan többletköltségért, amely a Vásárló által választott fizetési módtól vagy a Vásárló kártyakibocsátó bankjától függ (különösen, de nem kizárólagosan devizaárfolyam, egyéb költségek). A Vásárló felel?s a kiválasztott fizetési mód kiválasztásából ered? következményekért.

A Weboldalon feltüntetett Termék leírására használt információ (statikus / dinamikus képek / multimédia bemutatók stb.) nem jelenti az Eladó ajánlati kötöttségét, ezek kifejezetten a bemutatás célját szolgálják.

MEGBÍZÁS

Az Eladó a Rendelés lebonyolításával kapcsolatos Szolgáltatások (szállítás, csomagolás, stb.) lebonyolításával harmadik személyt bízhat meg a Vásárló erre irányuló tájékoztatása nélkül is. Ez a Vásárló beleegyezéséhez nem kötött. Az Eladó azonban ezen esetekben is felel a Vásárlóval kötött Szerz?désb?l ered? kötelezettségei teljesítéséért.

RENDELÉS (Webáruházban)

 1. A kiválasztott termékek kosarába helyezése után a kosár tartalmát szabadon változtathatja. Ha az ellen?rzést követ?en megtöltött kosarát "rákattintással" elküldi, a kosárban lév? valamennyi terméket megrendeli és elfogadja, hogy a termék megrendelése fizetési kötelezettséggel járó m?velet.

 2. Az adott megrendelés elküldött adatai az elküldést követ? 3 napig („feldolgozatlan” státusz alatt), írásban (Elállás menüpontban található elérhet?ség egyikén) módosíthatók. A 3. nap után, (amikor a rendelés „folyamatban státuszt kap) a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 29 §-ban foglaltak alapján a Vev?nek a vásárlástól elállási joga nincs

 3. A Vev? minden státuszváltáskor e-mail értesítést kap, a saját fiókjában megadott e-mail címre.

„Az elállási vagy felmondási jog hiánya olyan nem el?re gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak el?, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelm?en a fogyasztó személyére szabtak [Korm. rendelet 29. § (1) bekezdés c) pont]. „

 1. Új megrendelés során adatait természetesen módosíthatja. A Vásárló adatait tartósan, bejelentkezését és megrendelését az Eladó a házhozszállítástól számított egy évig rögzíti, de a szerz?dés nem tekinthet? írásba foglaltnak, iktatásra nem kerül.

 2. Vásárló tudomásul veszi, hogy kosárba helyezést követ?en a termék(ek) csak abban az esetben vásárolhatóak meg, ha azokból a megrendelés teljesítéséhez elegend? raktári készlet áll a Szolgáltató rendelkezésére.

 3. A megrendelés véglegesítésével a Vásárló meger?síti, hogy az általa megadott, a vásárláshoz szükséges adatok valósak, és a rendelés teljesítéséhez, a szerz?dés létrejöttéhez felhasználhatóak. A véglegesítéssel Vásárló vállalja, hogy az általa megjelölt fizetési móddal a megrendelés ellenértékét kiegyenlíti, ellenkez? esetben a megrendelés teljesítését az Eladó megtagadhatja.

 4. A Vásárló felel?ssége, hogy a feltöltött kép a Termék elkészítéséhez megfelel? min?ség? és felbontású legyen. A kívánt felbontás minimum 300dpi. A Vásárló felel?ssége, hogy a feltöltött képek az ilyen jelleg? termékek elkészítéséhez általában szükséges megfelel? min?séggel és felbontással rendelkezzenek. Az Eladó nem vállal felel?sséget a Vásárló által feltöltött, nyilvánvalóan rossz min?ség? képek megjelenítéséért, illetve a Vásárló által elvégzett szerkesztés eredményéért.

 5. A rendelés véglegesítésével a Vásárló hozzájárul ahhoz, hogy szükség esetén, a Szolgáltató felvegye a kapcsolatot vele a megadott elérhet?ségek (jellemz?en email vagy telefon) bármelyikén.

A Szolgáltató semmisnek vagy létre sem jöttnek nyilváníthatja a Vásárló rendelését, a Vásárló el?zetes értesítése mellett, anélkül, hogy utólag valamely félnek – erre hivatkozva – bármilyen kötelezettsége lenne a másik féllel szemben, vagy anélkül, hogy valamely fél a másik féllel szemben kártérítési igényt fogalmazna meg, az alábbiesetekben:

 1. Amennyiben a Vásárló online fizetési módot jelölt meg, és a kártyát kibocsájtó pénzintézet a tranzakciót nem engedélyezi vagy a Vásárló online fizetési módot jelölt meg, és az online fizetést biztosító partnerünk nem tudja érvényesíteni a tranzakciót.

 2. A Vásárló által megadott adatok nem fedik a valóságot vagy nem teljes kör?ek vagy nem teszik lehet?vé a megrendelés teljesítését

 3. A megrendelést cselekv?képtelen, vagy kiskorú személy adja

RENDELÉS (levélben, papírképr?l)

A Vev?nek lehet?sége van írott formában is rendelni.

 1. A Vev? kizárólag az online felületen található termékek közül rendelhet levélben. 

 2. Az eladó postázási címe:

Fotókerámia Kft.
Nagykanizsa
Vörösmarty u. 26
8800

 1. A megrendelés elküldésével a Vásárló meger?síti, hogy az általa megadott, a vásárláshoz szükséges adatok valósak, és a rendelés teljesítéséhez, a szerz?dés létrejöttéhez felhasználhatóak. A Vásárló vállalja, hogy a megrendelés ellenértékét kiegyenlíti, ellenkez? esetben a megrendelés teljesítését az Eladó megtagadhatja.

 2. Levélben történ? megrendeléskor a levélnek a következ?ket kell tartalmaznia:
  Adatok:
  Szállítási Név
  Szállítási Cím
  Telefonszám
  E-mail (nem feltétel)
  Számlázási Név
  Számlázási Cím
  Jogi személy esetén adószám
  Papírkép
  Porcelánkép méretének, alakjának megadása
  Egyéb informáicó a kép szerkesztésére vonatkozóan

 3. A Vásárló felel?ssége, hogy a levélben elküldött kép(ek) az ilyen jelleg? termékek elkészítéséhez általában szükséges megfelel? min?séggel és felbontással rendelkezzenek. Az Eladó nem vállal felel?sséget a Vásárló által küldött, nyilvánvalóan rossz min?ség? képek megjelenítéséért, illetve a Vásárló által elvégzett szerkesztés eredményéért.

 4. A levélben elküldött megrendelés nem módosítható. A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 29 §-ban foglaltak alapján a Vev?nek a vásárlástól elállási joga nincs.

 5. A rendelés elküldésével a Vásárló hozzájárul ahhoz, hogy szükség esetén, a Szolgáltató felvegye a kapcsolatot vele a megadott elérhet?ségek (jellemz?en email vagy telefon) bármelyikén.

 6. Az Eladó nem vonható felel?sségre semmilyen kárért, amennyiben a levelet postázás közben kár éri vagy elveszik.

 7. Az Eladó nem tartozik felel?sséggel a levélben található fényképért, azaz se a hiányáért sem pedig sérülés esetén kártérítés nem róható fel neki.

A Szolgáltató semmisnek vagy létre sem jöttnek nyilváníthatja a Vásárló rendelését, a Vásárló el?zetes értesítése mellett, anélkül, hogy utólag valamely félnek – erre hivatkozva – bármilyen kötelezettsége lenne a másik féllel szemben, vagy anélkül, hogy valamely fél a másik féllel szemben kártérítési igényt fogalmazna meg, az alábbiesetekben:

 1. A Vásárló által megadott adatok nem fedik a valóságot vagy nem teljes kör?ek vagy nem teszik lehet?vé a megrendelés teljesítését

 2. A megrendelést cselekv?képtelen, vagy kiskorú személy adja

Elállás

Elállási jog gyakorlásának menete:

Amennyiben a Vásárló élni kíván az elállás jogával (kizárólag a webáruházban történ? megrendelés esetén „feldolgozatlan” státuszban lehetséges), úgy köteles az elállási szándékát tartalmazó nyilatkozatot az alábbi elérhet?ségek egyikére elküldeni:

Postázási cím:
Fotókerámia Kft.
Nagykanizsa
Vörösmarty u. 26
8800
Email cím: fotokeramia@indamail.hu

Postai úton történ? jelzés alkalmával a postára adás dátumát, email vagy telefaxon keresztül történ? értesítés esetén az email, illetve a fax küldésének idejét veszi figyelembe.

A Szolgáltató nem köteles a Vásárló részére megtéríteni azon költségeket, melyek a lemondásból adódóan keletkeznek.

TITOKTARTÁS

A Vásárló által az Eladónak szolgáltatott, bármely jelleg? információt az Eladó és az Üzemeltet? is bizalmasan kezeli.

A Vásárló a Szerz?dés létrejöttével vállalja, hogy nem ad semmilyen nyilvános nyilatkozatot harmadik személyek részére az Eladó el?zetesen adott írásos beleegyezése nélkül.

Azzal, hogy a Vásárló információkat és adatokat közöl ezen a weboldalon, biztosítja az Eladónak és az Üzemeltet?nek az azokhoz való korlátlan és visszavonhatatlan hozzáférését, továbbá ezen információk vagy adatok feletti használati, másolási, módosítási, átküldési jogát.

A Vásárló azzal, hogy felhasználói fiókot hoz létre/Rendelést ad le, bekerül az Üzemeltet?/Eladó adatbázisába, így a hatályos jogszabályoknak megfelel?en és azok keretei között hozzájárul, hogy harmadik felek, éspedig az Üzemeltet? és/vagy Eladó partnerei felvegyék vele a kapcsolatot: marketing szolgáltatást, más szolgáltatást kínáló szolgáltatók, szerviz, más társaságok, amelyekkel az Üzemeltet?/ Eladó a Termékek vonatkozásában közös kínálati programokat tudkifejleszteni.

SZÁMLÁZÁS – KIFIZETÉS

www.fotokeramia.hu weboldalon megtalálható valamennyi terméket megvásárolhatja online vagy levélben történ? megrendeléssel is. (irányadó mindig az online felület) A termék ismertet?jénél Eladó közli a termék paramétereit és árátis. A feltüntetett árak minden esetben tartalmazzák az Általános Forgalmi Adót (ÁFA). A vásárláshoz igénybe vett hálózati hozzáférés és egyéb távközlési szolgáltatás díjai a Vásárlót terhelik.

Az Eladó amennyiben a megrendelést visszaigazolja („folyamatban” státuszt kap a megrendelést), az díjbekérésnek min?sül. 

A Vásárló a visszaigazolásban szerepl? összeget a „kisztállítás alatt” státusz értesítés után számított 72 órán belül köteles megfizetni.

Amennyiben a Vásárló a fenti határid?n belül a Terméket nem veszi át, úgy az Eladó a Terméket a központjába visszaszállítja és a Vásárló köteles az Eladó ezzel kapcsolatban felmerült többletköltségeit, valamint a Termék vételárát az Eladó írásbeli felhívására, maradéktalanul megfizetni.

Az árut, az árat, a fizetési módot és a fizetési határid?t minden Rendelésben meg kell jelölni. Az Eladó számlát bocsát ki a Vásárló számára a leszállított Termékekr?l. A Vásárló kötelessége továbbítani, átvételkor ellen?rizni a számla hatályos jogszabályok szerinti kibocsátásához szükséges összes információt.

Minden, a webáruházban történ? rendelés esetében feltüntetésre kerül a megvásárolni kívánt Termék vételára, a fizetési mód, illetve a fizetési határid?. 

A Vev? felel?ssége, hogy levélben történ? megrendelés esetén a Webáruházban található árakkal és szállítási költséggel tisztában legyen.

Ezzel kapcsolatban felel?sségre nem vonható, kártérítés nem róható fel neki.

A Vásárló felel?ssége, hogy a kiállításra kerül? számlához, minden rá vonatkozó adatot levélben/online felületen– a valóságnak megfelel?en – megadjon. Ennek elmulasztása esetén az Eladó nem kötelezhet? új számla kiállítására.

Az Eladó a megrendeléshez tartozó, értékesített Termékekr?l számlát állít ki, melyet az Eladó papír alapon csatol aTermékhez.

Online regisztráció esetén a Vásárló minden esetben köteles a felhasználói fiókjában megadott- a számlázáshoz felhasznált- személyes adatokat naprakészen tartani, annak érdekében, hogy a számlát minden egyes rendelés esetében az Eladó helyesen állítsa ki és bocsássa a Vásárló rendelkezésére. A Vásárló köteles minden megrendelés leadásánál a megadott adatok helyességér?l megbizonyosodni.

A fizetés módja utánvéttel készpénzzel vagy bankkártyával, futárszolgálaton keresztül az áru átvételekor.

SZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEK

A terméket/termékeket az Eladó jellemz?en megrendelés befogadását követ?en 3 héten belül szállítja 

A pontos kiszállítás id?pontjáról tájékoztatást a 06 (20) 823-0197-es telefonszámon kérhet a Vásárló.

A szállítás költsége minden termék adatlapján fel van tüntetve, több tételes rendelés esetén ezek az összegek nem adódnak össze, hanem a rendelés végösszegét kell figyelembe venni.

Az Eladó kiszállítást kizárólag Magyarország területén belül teljesít.

Az Eladó a Terméket futár igénybevételével juttatja el a Vásárló részére, a Megrendelésben megjelölt szállítási címre, munkanapokon 8-17 óra között.

Eladó a szállítást csak háztól-házig vállalja. A termékek lakásba, ingatlanba történ? bevitelér?l a Vásárlónak kellgondoskodnia.

Vásárló a jelen ÁSZF elfogadásával hozzájárulását adja ahhoz, hogy Eladó a Vásárló adatait (név, szállítási cím, telefonszám, e-mail cím), illetve a Termék kiszállításához szükséges, a csomagra vonatkozó további adatokat (pl. megjegyzés a kézbesítéshez, utánvét esetében fizetend? összeg) a kézbesítés érdekében a Futár részére átadja. 

A Vásárló köteles biztosítani, hogy a Futár a szállítási címként megjelölt helyet kell? biztonsággal megközelíthesse, és hogy a szállítási címként megjelölt helyen Vásárló vagy meghatalmazottja a Termék átvétele érdekében elérhet? legyen. 

Az els? sikertelen kézbesítési kísérletet követ?en a Futár ismételten megkísérli a Termék kiszállítását. Ez esetben a szállítási határid? automatikusan meghosszabbodik az ismételt kézbesítési kísérletre nyitva álló határid?vel. 

Amennyiben a Termék kézbesítésére a Vásárlónak felróható okból nem kerül sor a fenti pontokban meghatározott határid?n belül és Futár a Terméket az Eladónak visszaszállítja, úgy Vásárló köteles az Eladó ezzel kapcsolatban felmerült többletköltségeit, valamint a Termék vételárát az Eladó írásbeli felhívására, haladéktalanul megfizetni. 

A Vásárló tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Termék kézbesítésekor a Futár az átvev? személyt személyazonosságának, illetve meghatalmazotti min?ségének igazolására szólíthatja fel. Amennyiben az átvev? személy a felhívásnak nem tesz eleget, a Futár jogosult a Termék átadását megtagadni és a Terméket az Eladó részére, de Vásárló költségére visszaszállítani. Az ismételt kikézbesítéssel felmerül? költségeket ilyenkor Vásárló köteles viselni. 

Termék kézbesítésekor Vásárló köteles a csomagot megvizsgálni, illetve az átvett Termékeket tételesen ellen?rizni.

Hiánytalan és sérülésmentes kézbesítés esetén Vásárló köteles a Futár részére átvételi elismervényt aláírni, ennek hiányában a Termék nem hagyható Vásárlónál és az ismételt kikézbesítéssel felmerül? költségeket Vásárló köteles az Eladó írásbeli felhívására, haladéktalanul megfizetni. 

Amennyiben a Futár által házhoz szállított kézbesített csomag megsérült, tartalma hiányos vagy hibás, Vásárló köteles err?l a Futárral részletes, minden tényre és körülményre kiterjed? jegyz?könyvet felvenni és a kárigényt abban megjelölni. Ennek elmaradása esetén a Vásárló elveszti a jogát, hogy a Termék sérült, hibás vagy hiányos mivolta miatt szavatossági jogokat érvényesítsen az Eladóval szemben. 

A Vásárló a termék átvételekor köteles a csomagolás, az áru sértetlenségét ellen?rizni. Amennyiben a termék sérülten érkezik Vásárlóhoz, annak átvételét fel kell függeszteni, és a terméket vissza kell küldeni a szállítóval. A szállítólevél aláírásával Vásárló igazolja Eladó és a futárszolgálat felé a termék sértetlenségét. 

Amennyiben a Terméket a Vásárló átveszi, és átvételkor nem jelzi, hogy a Termék sérült, úgy utólag az Eladó a szállításból ered? sérülésért felel?sséget nem vállal.

Ha a küldemény sérülése a kézbesítéskor azonnal nem ismerhet? fel, akkor az Eladó a szállításból ered? sérülésért felel?sséget nem vállal.

Egyes, az oldalról történ? vásárlás (megrendelés) esetében a hatályos magyar jogszabályok értelmében a Nemzeti Adó-és Vámhivatal EKAER (Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellen?rz? Rendszer) számot kérhet a vásárlótól. Az EKAER szám megszerzése a Vásárló (mint Címzett) kötelessége és felel?ssége. Mindebb?l következik, hogy e kötelezettsége megsértéséb?l ered? következményekért Eladó esetleg költségeiért a Vásárló felel.

Elállás, szavatosság, jótállás

Elállási jog 

Tekintettel arra, hogy a Termékek a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerz?dések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 29. § (1) bekezdés c) pont alapján olyan nem el?re gyártott termékeknek min?sülnek, amelyeket a fogyasztók utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állít el? az Eladó (egyedi termék), a Vásárlót nem illeti meg elállási jog. Az Eladó a fenti jogszabályt kiterjesztve, az elállástól (online megrendelés esetén) a „folyamatban” státuszváltásig lehet?séget ad. (3nap)

Elállási/Felmondási minta :

(45/2014. (II. 26.) Korm. Rendelethez)

(Csak a szerz?dést?l való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

 

Címzett1

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az

alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerz?dés tekintetében:2

 

Szerz?déskötés id?pontja /online megrendelés id?pontja:3

 

A fogyasztó(k) neve:

A fogyasztó(k) címe:

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

Kelt

 

1Itt szükséges a vállalkozás nevének, postai címének, és ha van telefonszámának, telefaxszámának és 

elektronikus levelezési címének megjelölése.

2 Itt szükséges a szerz?dés tárgyául szolgáló termék vagy szolgáltatás megjelölése

3 A megfelel? jelölend?

A Vev? a státuszváltásokat (online rendelés esetén) mindig e-mail formájában kapja meg. Abban az esetben, ha a Vásárló nem kap értesítést a státuszváltásról, a 3 nap „ökölszabályként” továbbra is érvényes.

Kellékszavatosság 

Az Eladó hibás teljesítése esetén a Vásárló az Eladóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint, melynek értelmében: 

Vásárló kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Vásárló által választott igény teljesítése lehetetlen vagy az Eladó számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. 

Ha a Vásárló a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás (vételár) arányos leszállítását vagy a hibát az Eladó költségére a Vásárló is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy - végs? esetben - a Szerz?dést?l (illetve annak a hibás teljesítéssel érintett részét?l) is elállhat. 

A Vásárló köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem kés?bb, mint a hiba felfedezését?l számított kett? hónapon belül közölni. A szerz?dés teljesítését?l számított két éves elévülési határid?n túl kellékszavatossági jogait a Vásárló önálló jogként már nem érvényesítheti. 

Az ellenkez? bizonyításáig vélelmezni kell, hogy a teljesítést követ? hat hónapon belül a Vásárló által felismert hiba már a teljesítés id?pontjában megvolt, kivéve, ha e vélelem a dolog természetével vagy a hiba jellegével összeegyeztethetetlen. A teljesítést?l számított hat hónap eltelte után azonban a Vásárló köteles bizonyítani, hogy az általa felismert hiba már a teljesítés id?pontjában is megvolt. 

Jótállás 

Az Eladó nem értékesít olyan terméket, mely az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelez? jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet hatálya alá tartozna. 

Egyéb feltételek:

Az áruházban feltüntetett fotókon található dekorációk, nem képezik a szerz?dés tárgyát, kizárólag a megnevezésben és a leírásban feltüntetett termék.

A TERMÉKEK FELETTI TULAJDONJOG ÁTADÁSA

A Termékek feletti tulajdonjog a házhozszállításkor az átvétellel száll át a Vásárlóra, a rendelésben megjelölt helyen, amennyiben a Vásárló kifizette a Termék vételárát. (Ennek igazolásául szolgálhatnak: leszállítás jelentése – a gyorsposta által kiadott szállítási dokumentum átvételének aláírása).

FELEL?SSÉG

Az Eladó nem vonható felel?sségre semmilyen kárért, amelyet a Vásárló vagy bármely harmadik fél elszenvedhet annak eredményeként, hogy az Eladó teljesíti a Rendelés szerinti bármely kötelezettségét és nem vonható felel?sségre semmilyen kárért, amely a Termékek használatából származnak, azoknak a Vásárló részére történ? átadása után .

Eladó nem vonható felel?sségre az Termékek szállítás közbeni elveszítéséért, a szállításból ered? bármilyen probléma a futárszolgálat/gyorsposta felel?sségi körébe tartozik.

VEGYES RENDELKEZÉSEK

Panaszok kezelése 

A Vásárló panasz esetén az Eladóhoz az alábbi elérhet?ségeken tud panaszt benyújtani: 

Fotókerámia Kft.
Székhely: 8800 Nagykanizsa, Vörösmarty utca 26
E-mail: fotokeramia@indamail.hu
Telefon: +3620 823 0197

Az Eladó a Vásárló panasza esetén a fogyasztóvédelemr?l szóló 1997. évi CLV. törvény rendelkezései alapján jár el. 

Fogyasztói jogvita esetén a Vásárló jogosult a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatóság eljárását kezdeményezni.

A Vásárló lakóhelye vagy tartózkodási helye, avagy az Eladó székhelye, avagy a Vásárló erre irányuló kérelme alapján a kérelmében megjelölt másik békéltet? testület eljárását kezdeményezni. 

A békéltet? testületek elérhet?ségeit az 1. számú melléklet tartalmazza. 

Az Eladó nem tartozik semmilyen, a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódex hatálya alá. 

Online Vitarendezési platform

Az Európai Parlament és a Tanács fogyasztói jogviták online rendezésér?l szóló, 2013. május 21-i 524/2013/EU rendelete (Rendelet) alapján az Európai Bizottság létrehozott egy online vitarendezési platformot.

A Rendelet szerint az Európai Unióban tartózkodási hellyel rendelkez? fogyasztók és az Európai Unióban letelepedett szolgáltatók közötti, online szolgáltatási szerz?désekb?l ered? kötelezettségekkel kapcsolatban felmerül? jogviták, így az online megkötött szerz?désekkel összefügg? pénzügyi fogyasztói jogviták bírósági eljáráson kívüli rendezésére irányuló kommunikációt ezen a platformon keresztül kell a fogyasztóknak biztosítani.

Az online vitarendezési platform 2016. február 15-t?l elérhet? a fogyasztók számára. 

A fogyasztó a Rendelet szerint online vitarendezési platformon keresztül online kezdeményezheti a jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezését a közösen megválasztott vitarendezési fórumnál. Magyarországon a pénzügyi fogyasztói jogviták rendezésére a Pénzügyi Békéltet? Testület jogosult.

Online vitarendezési platformra mutató elektronikus link http://ec.europa.eu/odr

Adatkezelés 

Az Eladó a Vásárlók, illetve a Webshop látogatóinak személyes adatait az adatvédelemre vonatkozó szabályok szigorú betartása mellett, az Adatvédelmi tájékoztatóban foglaltak szerint kezeli. 

Irányadó jog és illetékes bíróság 

A jelen ÁSZF alkalmazásában a magyar jog az irányadó. 

A Szerz?déssel kapcsolatban felmerül? bármely jogvita elintézésére a Felek alávetik magukat - járásbírósági hatáskörbe tartozó ügyekben - a Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság illetékességének. 

A Megrendelésekre a Megrendelés elküldése id?pontjában érvényes ÁSZF rendelkezései az irányadók. 

Az Eladó fenntartja a jogot, hogy a jelen ÁSZF rendelkezéseit egyoldalúan módosítsa, mely változásokról kell? id?ben el?re tájékoztatja a Webshop látogatóit, megjelölve az ÁSZF módosuló részeit is. 

A Webshop honlapján található teljes tartalom és annak minden eleme, bármely szöveges, képi és egyéb tartalmak, továbbá az ezen tartalmak rendszerezésével és kiválasztásával kapcsolatos képi és technikai megoldások, grafikák, védjegyek, logók, adatbázisok és más részek, különösen a termékekre, Eladóra vonatkozó összes adat, leírás illetve kép a fenti weboldalon és annak aloldalain látható formában az Eladó szellemi tulajdonát képezik. 

Az Eladó és a Vásárló jogviszonyában írásbeli kommunikációnak számít az Eladó székhelyére és a Vásárló Megrendeléskor megjelölt számlázási címére küldött levél, illetve az Eladó által megjelölt és a Vásárló Megrendeléskor rögzített e-mail címére küldött e-mail is. 

A Szerz?déssel kapcsolatban egymásnak megküldött, postai írásbeli értesítéseket közöltnek kell tekinteni, ha azt a címzettnek átvételi elismervénnyel bizonyíthatóan átadták, vagy a postára adást követ? 5. napon, akkor is, ha a küldeményt a címzett jelen ÁSZF szerint irányadó címére igazoltan (ajánlott-tértivevényes levél formájában) feladták és a kézbesítés a címzettnek az érdekkörében felmerült okból („nem kereste”, „elköltözött”, „ismeretlen” jelzés miatt) nem volt kézbesíthet?. 

A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvr?l szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefügg? szolgáltatások egyes kérdéseir?l szóló 2001. évi CVIII. törvény, a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerz?dések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet rendelkezései, a fogyasztóvédelemr?l szóló 1997. évi CLV. törvény, valamint a vonatkozó egyéb jogszabályok rendelkezései az irányadók. 

7.9. A jelen ÁSZF 2021. február 1. napjától hatályos. 

1. számú melléklet

Békéltet? testületi elérhet?ségek 

Bács-Kiskun Megyei Békéltet? Testület 

Cím: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4. 

Levelezési cím: 6001 Kecskemét Pf. 228. 

Tel.: 76/501-525, 501-532 

Fax: 76/501-538 Mobil: 70/7028-403, 

E-mail: bekeltetes@bacsbekeltetes.hu

honlap: www.bacsbekeltetes.hu 

Békés megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett Békéltet? testület 

Cím: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5. 

Telefon: 06-66-324-976 

Fax: 06-66-324-976 

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Gazdasági Kamarák mellett m?köd? Békéltet? Testület 

Cím: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1. 

Telefon: 06-46-501-091, 501-870 

Fax: 06-46-501-099 

E-mail: bekeltetes@bokik.hu

www.bekeltetes.borsodmegye.hu

Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara mellett m?köd? Budapesti Békéltet? Testület 

Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. 

Telefon: 06-1-488-2131 

Fax: 06-1-488-2186 

E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu

Csongrád megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett Békéltet? Testület 

Cím: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12. 

Telefon: 06-62-554-250/118 

Fax: 06-62-426-149 

E-mail: bekelteto.testulet@csmkik.hu

http://www.bekeltetes-csongrad.hu/

Fejér megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett Békéltet? Testület 

Cím: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6. 

Dr. Szendrei Andrea ügyfélkapcsolati koordinátor, békéltet? testületi ügyintéz? 

Telefon: 06-22/510-310 

Fax: 06-22-510-312 

e-mail: bekeltetes@fmkik.hu;

fmkik@fmkik.hu

Gy?r-Moson-Sopron megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett m?köd? Békéltet? Testület 

Cím: 9021 Gy?r, Szent István út 10/a. 

Telefon: 06-96-520-217 

Fax: 06-96-520-218 

email: bekeltetotestulet@gymskik.hu

Hajdú-Bihar megyei Békéltet? Testület 

Székhely: 4025 Debrecen, Pet?fi tér 10. 

Ügyintézés helyszíne: 4025 Debrecen Vörösmarty u. 13-15. 

Telefon: 06-52-500-710, 06-52-500-745 

Fax: 06-52-500-720 

E-mail: bekelteto@hbkik.hu

Heves Megyei Gazdasági Kamarák mellett m?köd? Békéltet? Testület 

Cím: 3300 Eger, Faiskola út 15. 

Telefon: +36 36 416-660/105 mellék 

Fax: +36 36 323-615 

E-mail: bekeltetes@hkik.hu

Ügyfélfogadási rend (személyesen és telefonon is): H-CS: 13.00 - 15.00 óra 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellet m?köd? Békéltet? Testület 

Cím: 5000 Szolnok, Verseghy park. 8. III. emelet 305.-306. szoba. 

e-mail: bekeltetotestulet@jnszmkik.hu

telefon: 20/373-2570 

Komárom-Esztergom megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett Békéltet? Testület 

Cím: 2800 Tatabánya, F? tér 36. 

Telefon: 06-34-513-010 

Fax: 06-34-316-259 

Email: bekeltetes@kemkik.hu

web: www.kemkik.hu vagy http://kem-bekeltetes.webnode.hu

Nógrád Megyei Békéltet? Testület 

Cím: 3100 Salgótarján, Alkotmány u. 9/A 

Telefon: 06-32-520-860 

Fax: 06-32-520-862 

E-mail: nkik@nkik.hu

Web: www.nkik.hu

A Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara mellett m?köd? Baranya Megyei Békéltet? testület 

7625 Pécs, Majorossy I. u. 36., 

telefon: +36-72/507-154, 20/283-3422 fax: +36-72/507-152, 

e-mail: kerelem@baranyabekeltetes.hu info@baranyabekeltetes.hu

web: www.pbkik.hu , www.pecsikamara.hu 

www.baranyabekeltetes.hu

A Pest Megyei Békéltet? Testület székhelye: 

1119 Budapest, Etele út 59-61. II. emelet 240. 

Levelezési cím: 1364 Budapest, Pf.: 81 

E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu

Telefon: 06-1-269-0703 

Fax: 06-1-269-0703 

Honlap: http://www.panaszrendezes.hu/homepage/index.php vagy www.pestmegyeibekelteto.hu

Somogy Megyei Békéltet? Testület 

Cím: 7400 Kaposvár, Anna u. 6. 

Telefon: 06-82-501-000 

Fax: 06-82-501-046 

Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett Békéltet? Testül

sdgdfg